1. If you are a new user, please register to get an Indico account through https://login.ihep.ac.cn/registIndico.jsp. Any questions, please email us at helpdesk@ihep.ac.cn or call 88236855.
2. The name of any uploaded file should be in English or plus numbers, not containing any Chinese or special characters.
3. If you need to create a conference in the "Conferences, Workshops and Events" zone, please email us at helpdesk@ihep.ac.cn.
12-15 May 2022
Tsinghua University
Asia/Shanghai timezone

Local Organizing Committee
Zhi-Gang Xiao (Chair), Fei Gao, Zhe Xu, Zhi-Hong Ye, Xiang-Lei Zhu, Qian Wang(Secretary)

 

Advisory Committee

Lie-Wen Chen (STJU)

Jing-Yu Tang (IHEP,CAS)

Wei-Ping Liu (CIAE)

Yan Lin Ye (PKU)

Xin-Chun Lai(CAEP)

Feng Shou Zhang (BNU)

Zuo-Tang Liang (SDU)

Zhen Tang Zhao (SINAP)

Zhong Zhou Ren (TJU)

Peng Fei Zhuang (THU)

Chang Pu Sun (CAEP)

Bing Song Zhou (ITP,CAS)

Wenqing Shen (SINAP)

Hong Wei Zhao (IMPCAS)

Chuan-Xiang Tang (THU)