1. If you are a new user, please register to get an Indico account through https://login.ihep.ac.cn/registIndico.jsp. Any questions, please email us at helpdesk@ihep.ac.cn or call 88236855.
2. The name of any uploaded file should be in English or plus numbers, not containing any Chinese or special characters.
3. If you need to create a conference in the "Conferences, Workshops and Events" zone, please email us at helpdesk@ihep.ac.cn.
21-28 August 2019
Asia/Shanghai timezone

Advisory Committee:

Jun Cao (IHEP)

Yuanning Gao (THU)

Shan Jin (NJU)

Zuotang Liang (SDU)

Xinchou Lou (IHEP)

Xiaoyan Shen (IHEP)

Yifang Wang (IHEP)

Changgen Yang (IHEP)

Changzheng Yuan (IHEP)

Zhengguo Zhao (USTC)


Local Organizing Committee:

Shan Jin (NJU, Co- Chair)

Manqi Ruan (IHEP, Co- Chair)

Lianliang Ma (SDU, Co- Chair)

Mingshui Chen (IHEP) 

Xin Chen (Tsinghua)

Xingtao Huang (SDU)

Qiang Li (PKU)

Yanwen Liu (USTC)

Haijun Yang (SJU)

Zhengyun You (SYSU)

Li Yuan (BUAA)

Xuai Zhuang (IHEP)

Lan Zhang (SDU, secretary)

Qiping Hu (SDU, secretary)

 Moyao Sun (SDU, secretary)

Zeqi Wei (IHEP, secretary)