1. IE browser is NOT supported anymore. Please use Chrome, Firefox or Edge instead.
2. If you are a new user, please register to get an IHEP SSO account through https://login.ihep.ac.cn/registlight.jsp Any questions, please email us at helpdesk@ihep.ac.cn or call 88236855.
3. If you need to create a conference in the "Conferences, Workshops and Events" zone, please email us at helpdesk@ihep.ac.cn.
4. The max file size allowed for upload is 100 Mb.

Sessions and Conveners

Agenda

Parallel Sessions and Conveners

1 Global & beam dynamics Maria Enrica Biagini(INFN/Frascati), Anton Bogomyagkov(BINP), Jie Gao(IHEP), Frank Zimmermann(CERN)
2 Accelerator technology Angeles Faus-Golfe(IJCLab/Orsay), Garam Hahn(POSTECH), Eiji Kako(KEK), Makoto Tobiyama(KEK), Carlo Pagani(INFN/Milano)
3 Novel accelerator concepts Wenhui Huang(THU), Wei Lu(THU), Maksym Titov(CEA), Xueqing Yan(PKU)
4 CIPC Jie Gao(IHEP), Jinling Gao(Fuhai Cryo), Song Jin(IHEP), Yaru Wu(IHEP)
5 Application in other fields Zhi Deng(THU), Xiancao Huang(IHEP), Yuhui Li (IHEP), Sen Qian(IHEP)
6 Higgs Mingshui Chen(IHEP),  Sven Heinemeyer (IFT/CSIC), Shufang Su (Arizona U),  Wei Su(SYSU)
7 EW & tt Xiaohui Liu(BNU), Giovanni Pelliccioli(MPG), Xiaohu Sun(PKU), Alessandro Vicini (INFN/Milano)
8 Flavor physics Lorenzo Calibbi(NKU),  Tao Liu (HKUST), Liantao Wang (U.Chicago),  Changzheng Yuan(IHEP)
9 QCD Xuan Chen(ETH, SDU),  Jun Gao (SJTU),Zhen Liu (U.Minnesota), Manqi Ruan (IHEP)
10 BSM Christophe Grojean (DESY), Lingfeng Li(Brown U.), Xuai Zhuang(IHEP)
11 MDI & Integration Sha Bai(IHEP), Manuela Boscolo (INFN/LNF), Quan Ji(IHEP), Hiroyuki Nakayama(KEK), Haoyu Shi(IHEP)
12 Silicon detector Victor Coco (CERN), Yanyan Gao (Edinburgh), Zhijun Liang(IHEP), Klaas Padeken (U. Bonn)
13 Calorimeter Imad Laktineh(IPNL), Jianbei Liu (USTC), Huaqiao Zhang (IHEP)
14 Gaseous detector Shikma Bressler(Weizmann), Huirong Qi(IHEP), Yi Wang (THU)
15 PID & other detectors Mingyi Dong (IHEP), Shohei Nishida (KEK), Ivan Polyakov(CERN), Xiaolong Wang(FDU)
16 Electronics Paulo Moreira (CERN), Wei Wei (IHEP), Jingbo Ye(IHEP), 
17 TDAQ & online Matias Bonaventura(CERN), Zhenan Liu(IHEP), Qidong Zhou(SDU)
18 Offline & software Xingtao Huang(SDU), Weidong Li(IHEP), Andreas Salzburger(CERN)
19 Posters Gang Li(IHEP), Shu Li(SJTU), Yiming Li(IHEP), Dou Wang(IHEP), Lei Zhang(NJU), Guang Zhao(IHEP)