1. If you are a new user, please register to get an Indico account through https://login.ihep.ac.cn/registIndico.jsp. Any questions, please email us at helpdesk@ihep.ac.cn or call 88236855.
2. The name of any uploaded file should be in English or plus numbers, not containing any Chinese or special characters.
3. If you need to create a conference in the "Conferences, Workshops and Events" zone, please email us at helpdesk@ihep.ac.cn.
 

Scientific Program Committee 

Franco Bedeschi INFN Weidong Li IHEP
Nicole Bell Melbourne Jianbei Liu USTC
Marica Biagini INFN Eric Kajfasz CPPM
Anton Bogomyagkov BINP Eiji Kako KEK
Daniela Bortoletto Oxford Jianping Ma ITP
Shikma Bressler Weizmann Michelangelo Mangano CERN
Qinghong Cao PKU Dave Newbold RAL
Nathaniel Craig UCSB Wataru Ootani Tokyo
Triptisekhar Datta IIT Maxim Perelstein Cornell
Sarah Eno Maryland Roman Poschl LAL
Jiji Fan Brown Jianming Qian Michigan
Angeles Faus-Golfe LAL Qing Qin IHEP
Jie Gao IHEP Michael Ramsey-Musolf TDLI/SJTU
Yuanning Gao PKU Matthew Reece Harvard
Paolo Giacomelli INFN Analoty Sidorin NICA
Christophe Grojean DESY Younguk Sohn POSTECH
Joao Guimaraes da Costa IHEP Makoto Tobiyama KEK
Tao Han Pittsburgh Christophe Tully Princeton
Hong-Jian He SJTU Alessandro Vicini Milan
Xiao-Gang He TDLI Jianchun Wang IHEP
Sven Heinemeyer IFT, IFCA Liantao Wang Chicago
Wenhui Huang Tsinghua Xueqing Yan PKU
Shan Jin NJU Frank Zimmermann CERN

 

Local Organizing Committee

Mingshui Chen IHEP Xin Chen THU
Yaquan Fang IHEP Shaofeng TDLI/SJTU
Jun Gao SJTU Jun Guo SJTU
Jibo He UCAS Song Jin IHEP
Kim Siang Khaw TDLI/SJTU Liang LI SJTU
Shu Li TDLI/SJTU Qiang Li PKU
Kun Liu TDLI/SJTU Manqi Ruan IHEP
Weihao Wu SJTU Yuehong Xie CCNU
Haijun Yang SJTU Chunxu Yu NKU
Hao Zhang IHEP Lei Zhang NJU
Yunlong Zhang USTC Yujie Zhang BUAA
Xiaolong Zhang Fudan Hongbo Zhu IHEP
Huaxing Zhu ZJU    
       
       

 

Parallel session converners (TBD)

CIPC  
Accelerator  
Higgs  
SMEW  
Flavor  
QCD  
Beyond SM  
Gas detector  
Silicon detector  
Calorimeter  
MDI, magnet & integration  
Performance or        Cost-performance optimization  
TDAQ & Online  
Offline & Software Tools  

 

Workshop Secretaries

Gang He, Fangying Qiu, Yaru Wu, Zi Yang