1. IE browser is NOT supported anymore. Please use Chrome, Firefox or Edge instead.
2. If you are a new user, please register to get an IHEP SSO account through https://login.ihep.ac.cn/registlight.jsp Any questions, please email us at helpdesk@ihep.ac.cn or call 88236855.
3. If you need to create a conference in the "Conferences, Workshops and Events" zone, please email us at helpdesk@ihep.ac.cn.
4. The max file size allowed for upload is 100 Mb.
November 27, 2023 to December 2, 2023
Asia/Shanghai timezone

Local Organizing Committee

 • Qinghong Cao (PKU) 
 • Mingshui Chen (IHEP, co-chair) 
 • Xin Chen (THU)
 • Tongguang Cheng (BUAA)
 • Joao Guimaraes da Costa (IHEP)
 • Yaquan Fang (IHEP, co-chair) 
 • Zhen Hu (THU)
 • Yanping Huang (IHEP)
 • Qiang Li (PKU)
 • Zhao Li (IHEP)
 • Zhijun Liang (IHEP)
 • Hongbo Liao (IHEP) 
 • Yandong Liu (BNU) 
 • Hideki Okawa (IHEP) 
 • Manqi Ruan (IHEP, co-chair) 
 • Jing Shu (PKU)
 • Xiaohu Sun (PKU) 
 • Jin Wang (IHEP) 
 • Jianghao Yu (ITP) 
 • Li Yuan (BUAA) 
 • Hao Zhang (IHEP) 
 • Huaqiao Zhang (IHEP)
 • Chen Zhou (PKU)

Secretary team:

 • Hongjuan Xu (IHEP)
 • Jing Zhou  (IHEP)
 • Zhaoru Zhang  (IHEP)
 • Ran Lou (IHEP)
 • Tianhong Xing  (IHEP)