1. IE browser is NOT supported anymore. Please use Chrome, Firefox or Edge instead.
2. If you are a new user, please register to get an IHEP SSO account through https://login.ihep.ac.cn/registlight.jsp Any questions, please email us at helpdesk@ihep.ac.cn or call 88236855.
3. If you need to create a conference in the "Conferences, Workshops and Events" zone, please email us at helpdesk@ihep.ac.cn.
4. The max file size allowed for upload is 100 Mb.

Convener List (Parallel session)

1. Few-body aspects of atomic and molecular physics

Xiao-Lin Cui  (xlcui@iphy.ac.cn)

Ren Zhang  (rine.zhang@gmail.com)

Matteo Zaccanti  (zaccanti@lens.unifi.it)

Dajun Wang  (djwang@cuhk.edu.hk)

2. Hadrons and related high-energy physics

Zhenwei Yang  (yangzw@pku.edu.cn)

Feng-Kun Guo  (fkguo@itp.ac.cn)

Man-Qi Ruan  (ruanmq@ihep.ac.cn)

Marco Pappagallo  (marco.pappagallo@cern.ch)

Allesandro Pilloni   (alessandro.pilloni@unime.it)

Raul Briceno  (rbriceno@berkeley.edu)

3. Neutrinos and their interactions with matter

Shao-Feng Ge  (gesf@sjtu.edu.cn)

Yu-Feng Li  (liyufeng@ihep.ac.cn)

Costas Andreopoulos (andreo@liverpool.ac.uk)

Yoshinari Hayato  (hayato@icrr.u-tokyo.ac.jp)

4. Strange and exotic matter, including hypernuclear physics

Jin-Hui Chen  (chenjinhui@fudan.edu.cn)

Jin-Niu Hu  (hujinniu@nankai.edu.cn)

Xian-Rong Zhou  (xrzhou@phy.ecnu.edu.cn)

Kouichi Hagino  (hagino.kouichi.5m@kyoto-u.ac.jp)

Hans-Josef Schulze  (schulze@ct.infn.it)

Josef Pochodzalla  (pochodza@uni-mainz.de)

5. Few-nucleon systems, including QCD inspired approaches

Li-Sheng Geng  (lisheng.geng@buaa.edu.cn)

Qian Wang  (qianwang@m.scnu.edu.cn)

Jia-Jun Wu  (wujiajun@ucas.ac.cn)

Emiko Hiyama (hiyama@riken.jp)

Ross Young  (ross.young@adelaide.edu.au)

Andreas Nogga  (a.nogga@fz-juelich.de)

6. Few-body aspects of nuclear physics and nuclear astrophysics

Bing-Wei Long  (bingwei@scu.edu.cn)

Chen Ji  (jichen@ccnu.edu.cn)

Chang Xu  (cxu@nju.edu.cn)

Hans Werner Hammer  (hammer@theorie.ikp.physik.tu-darmstadt.de)

Toshitaka Kajino  (kajino@nao.ac.jp)

Rituparna Kanungo  (ritu@triumf.ca)

7. Interdisciplinary aspects of few-body physics and techniques

Peng Zhang  (pengzhang@ruc.edu.cn)

Zhen-Hua Yu  (huazhenyu2000@gmail.com)

Jesper Levinsen  (jesper.levinsen@monash.edu)

Wenchao Xu  (wencxu@phys.ethz.ch)