Workshop on Grand Unified Theories: Phenomenology and Cosmology (GUTPC)

Asia/Shanghai
Building 3, Hangzhou Institute for Advanced Study, UCAS, Hangzhou
Description

The Workshop on Grand Unified Theory, Phenomenology and Cosmology (GUTPC) will be hosted in Hangzhou Institute for Advanced Study (HIAS), University of Chinese Academy of Sciences (UCAS), on April 8-12, 2024.

The aim of the workshop is to discuss recent progresses in Grand Unified Theories (GUT), which unifies all fundamental particle forces. Inspired by undergoing and upcoming gravitational wave observatories and precision measurements in neutrino experiments, we will focus on particle phenomenology and cosmology related to GUT.

Registration fee: 2000 RMB.

Deadline for registration, abstract submission and visa support: March 8, 2024.
Domestic deadline extended to April 3, 2024.

Invited speakers (alphabetical): 
Peter Athron (NJNU)
Borut Bajc (J Stefan Inst)
Pasquale Di Bari (Southampton U)
Gui-Jun Ding (USTC)
Jason Evans (TDLI)
Huai-Ke Guo (ICTP-AP)
George Leontaris (Ioannina U)
Tianjun Li (ITP)
Danny Marfatia (Hawaii U)
Hajime Otsuka (Kyushu U)
Roman Pasechnik (Lund U)
Satoshi Shirai (Kavli IPMU, U-Tokyo)
Arsenii Titov (Pisa U)
Jessica Turner (IPPP Durham)
Zhi-Wei Wang (UESTC)
Yue-Liang Wu (UCAS)

Local Organising Committee:
Kohei Kamada
Anna Tokareva
Ye-Ling Zhou (Chair)

Contact: 
Ms. Jingmin Zhang (zhangjingmin@ucas.ac.cn)
Ms. Shutong Liu (liushutong@ucas.ac.cn)

Poster

Registration
GUTPC registration
42 / 60
Participants
 • Akira Takenaka
 • Andrew Fowlie
 • Anna Tokareva
 • Arsenii Titov
 • Borut Bajc
 • Bowen Fu
 • Chen Ziqiang
 • Chengcheng Han
 • Chunling Yan
 • Danny Marfatia
 • Desheng LI
 • Gaoxiang Fang
 • George Leontaris
 • Gui-Jun Ding
 • Hajime Otsuka
 • Haolin Wang
 • Hong-Bo Jin
 • Hong-Wei Yu
 • Hongsheng Hou
 • Huaike Guo
 • Jason Evans
 • Jessica Turner
 • Kohei Kamada
 • Michael Zantedeschi
 • Ming-Lei Xiao
 • Muhammad Asif
 • NING CHEN
 • Pasquale Di Bari
 • Peter Athron
 • Roman Pasechnik
 • Ruiwen Ouyang
 • Satoshi Shirai
 • Takumi Kuwahara
 • Tianjun Li
 • Tong Li
 • Xiao-Dong Ma
 • Xihe Hu
 • Ye-Ling Zhou
 • Yi Liao
 • Yongliang Hao
 • Zhenmin Zeng
 • ZHI-WEI WANG