1. IE browser is NOT supported anymore. Please use Chrome, Firefox or Edge instead.
2. If you are a new user, please register to get an IHEP SSO account through https://login.ihep.ac.cn/regist.jsp Any questions, please email us at helpdesk@ihep.ac.cn or call 88236855.
3. If you need to create a conference in the "Conferences, Workshops and Events" zone, please email us at helpdesk@ihep.ac.cn.
4. The max file size allowed for upload is 100 Mb.

ICFA Mini-Workshop on Future gamma-gamma Collider

Asia/Shanghai
Jinchun Yuan Hotel, Tsinghua University, Beijing

Jinchun Yuan Hotel, Tsinghua University, Beijing

Tsinghua University Beijing 100084 China
Chuang Zhang (IHEP) , Wei Lu (Tsinghua University) , Weiren Zhou (FNAL) , Zhentang Zhao (SINAP)
Description

Welcome to the ICFA Mini-Workshop on Future gamma-gamma Collider

      Gamma-gamma collider is a challenging new type of particle collider that can produce complementary and unique new physics compared to other type of colliders (hh, ee and eh). It can be used as a Higgs factory with relatively low electron beam energy than an e+e‒ collider. For future acceleration technique, such as plasma wakefield acceleration, it is hard to accelerate e+ particles. It is therefore important to develop a technology that will allow physicists to accelerate e‒ only and still access annihilation reactions with precisely understood point-like interactions. gg collider fills this need. Furthermore, because it requires a high power laser system in addition to an accelerator, it provides a case for two different communities – accelerator and laser – to joint force and work together, which could have profound impact on the future of our field. This workshop will discuss gg colliders based on several different technologies: linear collider (e.g., ILC, CLIC), recirculating linac (e.g., SAPPHiRE, HFiTT), circular collider (e.g., FCC-ee, CEPC) as well as advanced accelerator concepts (AAC, e.g., laser driven plasma acceleration, beam driven plasma acceleration, dielectric wakefield acceleration). It will also discuss AAC-based light source as a possible near term application.

Participants
 • BO GUO
 • Bo Peng
 • Boyang Li
 • Chaofan Xiao
 • Chih-Hao Pai
 • Christopher Barty
 • Chuang Zhang
 • Chunguang Jing
 • Dan WANG
 • Dazhang Li
 • Dechun Tong
 • Dong Wu
 • Dou Wang
 • eduardo marin
 • Enrico Brunetti
 • Gang Zhang
 • GERARD MOUROU
 • Guangrui Li
 • Guoxing Xia
 • Hailong Wu
 • Haiyang Lu
 • Hanzhen Li
 • Hao Zha
 • Hong-bo Cai
 • Hongbo ZHU
 • Igor Pogorelsky
 • Jiacai LI
 • Jian Li
 • Jianfei Hua
 • Jiaru Shi
 • Jie Gao
 • Jie Zhang
 • Jingqin Su
 • Jingyi Li
 • Jinqing Yu
 • Junji urakawa
 • Kaoru Yokoya
 • Kwang Je Kim
 • Li Kai
 • Ligang XIA
 • Liming Zhang
 • Lixin YAN
 • Luis Silva
 • Manqi Ruan
 • Mark Hogan
 • Mayda Velasco
 • NING CHEN
 • peifang Li
 • Qiang Gao
 • Qiang Li
 • Qianqian Su
 • Qihua Zhu
 • Qing Qin
 • Qingxuan MENG
 • Robert Bingham
 • Robert Byer
 • RUI QIU
 • Shan Huang
 • Shiyu Zhou
 • Shuang Liu
 • shuxin zheng
 • Suyun Zhou
 • Tohru Takahashi
 • Valery Telnov
 • Vitaly Yakimenko
 • Wei Lu
 • Weiren Chou
 • Wenhui Huang
 • Xiaofei Lan
 • Xiaonan Ning
 • Xiaowei Wu
 • Xin Chen
 • Xin Tang
 • Xiujie Deng
 • Yan Yin
 • Yang Wan
 • Yangheng Zheng
 • Ye-Chieh Huang
 • Yingchao Du
 • Yipeng Wu
 • Yongcheng Wu
 • Yongsheng Huang
 • yu Fang
 • Yu Zhang Yu Xiao
 • Yuanning Gao
 • Yue Ma
 • yue xu
 • Yunliang Wang
 • yuqiu Gu
 • Yuxin Leng
 • Zhenhuan Xie
 • Zhenwei Yang
 • zhi cheng
 • Zhou Zheng
 • Ziheng Chen
 • 伟 丁
 • 徐 智怡
  • Registration
  • General
   • 1
    Welcome
    Speaker: Prof. Qikun Xue
   • 2
    Opening remarks
    Speaker: Prof. Yifang WANG Yifang (IHEP)
   • 3
    Motivation of this workshop
    Speaker: Dr Weiren Chou (FNAL)
    Slides
   • 4
    Overview of γγ collider
    Speaker: Dr Valery Telnov
    Slides
   • 5
    Sciences of γγ collider
    Speaker: Dr Mayda Velasco
    Slides
  • Group photo & Coffee
  • Accelerator technology for γγ collider
   • 6
    New physics in an intermediate energy e-e- collider
    Speaker: Dr Ziheng Chen
    Slides
   • 7
    ILC-based γγ collider
    Speaker: Kaoru Yokoya (KEK)
    Slides
   • 8
    CLIC-based γγ collider
    Speaker: Dr Edu Marin Lacoma
    Slides
  • Lunch
  • Accelerator technology for γγ collider
   • 9
    X-band linac based γγ collider
    Speaker: Dr Kwang-Je Kim
    Slides
   • 10
    Sapphire/HFiTT and FCC/CEPC for γγ collider
    Speaker: Dr Weiren Chou (FNAL)
    Slides
   • 11
    Challenge to the booster and linac
    Speaker: Prof. Chuang ZHANG Chuang (Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences)
    Slides
  • Coffee
  • Accelerator technology for γγ collider: AAC-based
   • 12
    Review of plasma based acceleration
    Speaker: Dr Bob Bingham
    Slides
   • 13
    Beam driven acceleration for γγ collider (Facet)
    Speaker: Dr Mark Hogan
    Slides
   • 14
    Key physics of plasma based acceleration and its implication to γγ collider
    Speaker: Dr Wei Lu (Tsinghua University)
    Slides
  • Reception
  • Accelerator technology for γγ collider: AAC-based
   • 15
    SLAC AAC program and US Roadmap
    Speaker: Dr Vitaly Yakimenko
    Slides
   • 16
    DLA accelerator and possible application for γγ collider
    Speaker: Prof. Robert Louis Byer
    Slides
   • 17
    Dielectric wakefield acceleration for γγ collider
    Speaker: Dr Chunguang Jing
    Slides
  • Coffee
  • Accelerator technology for γγ collider: AAC-based
   • 18
    Large scale PIC simulations for future HEP accelerators
    Speaker: Dr Luis Silva
    Slides
   • 19
    Development of laser plasma acceleration and light sources
    Speaker: Dr Zhengming Sheng
    Slides
   • 20
    Proton driven plasma wakefield acceleration: AWAKE and beyond
    Speaker: Dr Guoxing Xia
    Slides
  • Lunch
  • Laser technology for γγ collider
   • 21
    Laser architecture for γγ collider
    Speaker: Dr Chris Barty
    Slides
   • 22
    XCAN laser for γγ collider applications
    Speaker: Dr Gerard Mourou
    Slides
   • 23
    Laser driver for high-energy physics
    Speaker: Dr Gerard Mourou
    Slides
  • Coffee
  • Laser technology for γγ collider
   • 24
    CO2 based laser for γγ collider
    Speaker: Igor Pogorelsky (B)
    Slides
   • 25
    Ultraintense laser development and laser driven particle acceleration at SIOM
    Speaker: Dr Yuxin Leng
    Slides
   • 26
    Development of high power laser systems at LFRC
    Speaker: Dr Jingqin Su
    Slides
  • Banquet
  • Site visit to Engineering Physics Department Laboratories Lab

   Lab